اخراج از مدرسه به خاطر حجاب

اخراج از مدرسه به خاطر حجاب

صحبتی با مربیان گرامی و نقل یک نمونه ی تاریخی

بعضی متربیان و نوجوانان می گویند در مدرسه یا جمع دوستان به دلیل اینکه غالب آنها از چادر استفاده نمی کنند و با مانتو می باشند، ما از چادر سر کردن خجالت می کشیم. چه کار کنیم؟ یا وقتی به خاطر چادر، ما را مسخره می کنند، چگونه اعتماد به نفسمان را از دست ندهیم و به چادرمان افتخار کنیم؟

ادامه مطلب

🔸 عنوان تجربه🔸سفارش سید ابن طاووس

🔸 عنوان تجربه🔸سفارش سید ابن طاووس

🔷🔹 شرح تجربه

 “هپی برث دی آف یو”

✍متأسفانه هنوز نتوانستہ ایم حتی جملہ فارسی ” تولدت مبارڪ را” جایگزین این جملہ لاتین در تزیینات جشن تولد بچہ هایمان ڪنیم و حداقل در ڪارت دعوت هایمان، فارسی را پاس بداریم چہ رسد بہ آنڪہ بہ سفارش سیدابن طاووس عمل ڪنیم وهمہ سالہ در سالگرد جشن تڪلیف فرزندانمان ،بجای جشن تولد مراسم یادبودی برگزار ڪنیم و سن تڪلیف آنانرا گرامی بداریم. ادامه مطلب

🔸عنوان تجربه🔸مراسم سوزاندن صفات بد

🔸عنوان تجربه🔸مراسم سوزاندن صفات بد

🔷🔹 شرح تجربه

✍ برای انجام این تجربہ ،مربی مسجدی از اعضای گروه می خواهد ڪہ در ابتدای هرجلسہ یڪ صفت بد یا رذیلہ اخلاقی را در یڪ برگہ یادداشت ڪوچڪ بنویسند،معنی ڪنند و برای گروه بخوانند ،سپس مربی تمام صفات بد خوانده شده را جمع آوری ڪرده و در یڪ صندوق مخصوص قرار می دهد.این ڪار در ده جلسہ متمادی تڪرار می شودو سرانجام وقتی حداقل دویست صفت بدو رذیلہ اخلاقی،توسط خود بچہ ها بہ گروه معرفی شد در یڪ مراسم خاص و با اجراے برنامہ های جانبی متنوع ،ڪلیہ صفات بد با همڪاری خود بچہ ها سوزانده می شود و اعضاے گروه میثاق می بندند تا حتی الامڪان ،پس از آن دیگر سراغ ڪارهای زشت و اعمال ناروا نروند. ادامه مطلب

🔹عنوان تجـربه🔹دفن تابوتِ ” ما نمی توانیم”

🔹عنوان تجـربه🔹دفن تابوتِ ” ما نمی توانیم”

🔶🔸 شرح تجربه

✍ برای اجرای این تجربه، در یڪ اردوی یڪ روزه،وقتی بچہ ها در اردوگاه   مستقر شدند، صبحانہ خوردند و آماده بازی و ورزش شدند، از آنها می خواهیم در یڪ ڪارگاه عملی،و در یڪ مراسم یڪ ساعتہ آموزشی بہ شڪل ڪارگروهی شرڪت ڪنند. ادامه مطلب

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

راه کارها:

1)برگزاری جلسات مشترک هماهنگی

یکی از کارهایی که حتماً می بایست در تشکیلات مسجد و پایگاههای بسیج لحاظ شود این است که؛ در یک بازه زمانی معین جلساتی جهت هماهنگی بیشتر فعالیتها با حضور سرگروهها و مسئولین سایر بخشها برگزار شود.

ادامه مطلب

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

یکی از آسیب های جدی فعالیتهای گروهی عدم هماهنگی سرگروه با سیاستها و برنامه های پایگاه است. ادامه مطلب

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

1)برگزاری جلسات تربیتی

مسئولین مسجد و مربیان وظیفه دارند که جلساتی را بصورت منظم با موضوعات تربیتی جهت مسئولین گروهها برگزار نمایند. این جلسات می تواند با حضور یکی از اساتید مجرب و متدین امور تربیتی نیز حداقل به صورت ماهیانه برگزار شود. ادامه مطلب