گروه من در اردو(5)

گروه من در اردو(5)

در مورد رشد کار بسیار سخت شده زیرا متربیان چند اردو را پشت سر گذاشته اند و تجربه ای اندوخته اند و منتظر تحولی در نظام اردویی شما هستند. ادامه مطلب

گروه من در اردو(4)

گروه من در اردو(4)

اردوی تثبیت کمی متفاوت است، حلقه مورد نظر نسبت به زمان جذب ریزش هایی داشته، اردوی تثبیت به منظور محکم نمودن رابطه ی بسیج و مسجد با متربی انجام می شود، باید توجه داشت افرادی که از نظر تربیتی مورد قبول سرگروه نیستند در این اردو شرکت نکنند، ذهن های متربیان نوجوان پر از سوال های اعتقادی است و این فرصت را دارند تا از سرگروه خود بپرسند.

ادامه مطلب

گروه من در اردو(3)

گروه من در اردو(3)

سرگروه مهمترین رکن یک اردو می باشد. در قسمت قبل گفته شد که اردوی تربیتی باید با تفکیک اعضاء نسبت به سن آن ها انجام شود تا سرگروه راحت تر بتواند اهداف اردو را پیاده کند.

ادامه مطلب