آموزش درست دین

آموزش درست دین

در ویژگی‌های سن نوجوانی خواهید خواند که افراد در این سن، بیش از هر گروهی به گروه هم سن و سال‌های خودشان وابستگی دارند. به قول امروز، نوجوان اهل رفیق‌بازی است. این یک لبة تیغ به حساب می‌آید. چراکه دوست خوب، آدم را به اوج می‌برد و دوست بد به زمین می‌زند. یکی از مباحث ویژة ما در این کتاب، موضوع دوستی است که حتما با بخش‌هایی از آن برخورد داشته‌اید. پس اینجا فقط خلاصه می‌کنیم که گام بعدی در تربیت دینی، دقت در دوستان و اطرافیان متربی است. شما می‌توانید مخاطب خود را از  محیط‌ها و اشخاص بد دور کنید. ادامه مطلب